Agjencioni për Financim në Kosovë

Rr. Dubrovnikut

Prishtinë
Telefoni: 038/224-929
Website: http://www.afkonline.org/index.html

Agjencioni për Financim në Kosovë, (shkurt:AFK) është institucion mikrofinanciar jo bankar, i themeluar nga programi Mercy Corps për Zhvillimin e Ndërmarrjeve të Vogla.

Misioni i AFK-së në Kosovë është përmirësimi i kushteve të jetesës në Kosovë duke ofruar një qasje ndaj shërbimeve të qëndrueshme financiare për mikro-ndërmarrje dhe ndërmarrje të vogla.

Vlerë kryesore e AfKs është ofrimi i shansave të barabarta për të gjithë aplikuesit pa marrë parasyshë përkatësinë etnike apo gjinore. AFK-ja është e përcaktuar për transparencë, sinqeritet, integritet, kompetencë, fleksibilitet dhe mençuri.Harta

Agjencioni për Financim në Kosovë