Instituti KAF

Rr. Uçk -2

Prishtinë
Telefoni: 044/118-346
Website: http://www.kafinstitut.org

Instituti KAF – Shoqatë Profesionale për Çertifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës, e licensuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar. Instituti KAF nëpërmjet synimeve do të ndikoj në zhvillimet e ardhshme dhe perspektivat ku do ta kthejnë atë në një qendër kombëtare për praktikat më të mira në fushën e kontabilitetit, auditimit dhe financave, si dhe në një promovues të vlerave që janë në thelb të shërbimeve të tilla, dhe në një burim informacioni për diskutime dhe debate për çështje të shërbimeve të tilla.

IKAF – ORGANIZON TRAJNIME NË TRI NIVELE:

Niveli i parë – Teknik i Kontabilitetit

Niveli i dytë – Kontabilist i Çertifikuar

Niveli i tretë – Auditor i ÇertifikuarHarta

Instituti KAF