Instituti për Studime të avancuara GAP

Rr. Mbreti Zog (Qyteza Pejton) 31/1

Prishtinë
Telefoni: 038/609-339
Website: www.institutigap.or

Qëllimi kryesor i GAP-it është të tërheq profesionistë për të krijuar një ambient të zhvillimit dhe hulumtimit profesional, që haset në institucione të ngjajshme në shtetet perëndimore. Kjo gjithashtu u ofron mundësi kosovarëve për hulumtimin, zhvillimin dhe implementim e projekteve me qëllim të avansimit të shoqërisë kosovare. Prioritet për këtë Institut është mobilizimi i profesionistëve në adresimin e sfidave ekonomike, politike dhe sociale të vendit. Qëllimet kryesore të GAP-it janë të mbush zbrazëtitë në mes të qeverisë dhe njërëzve, si dhe të mbushë zbrazëtitë në mes të problemeve dhe zgjidhjeve.Harta

Instituti për Studime të avancuara GAP