Kolegji FAMA

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj

Prishtinë
Telefoni: 038/222-212, 044/507-080,044/197-324, 045/900-333, 049/133-700
Website: www.kolegjifama.eu

Kolegji ”FAMA”, i themeluar në Kosovë si institucion privat i arsimit të lartë është i angazhuar në fushën e mësimdhënies dhe të kërkimeve shkencore dhe ka disa objektiva të cilat janë të shënuara në Statutin e Kolegjit “FAMA”. Si datë e themelimit të Kolegjit ”FAMA” njihet 12 maji i vitit 2003.

Kolegji “FAMA”, në gjithë veprimtarinë e tij, ka për mision të kontribuojë në zhvillimin e Arsimit të Lartë, arsimimin cilësor universitar dhe pasuniversitar në fusha të ndryshme profesionale, edukimin me vlerat më të mira morale dhe zhvillimin e kërkimit shkencor me qëllim që të sigurojë praninë e specialistëve të aftë profesionalisht dhe të pastër moralisht, që mund të shpien përpara procesin e zhvillimit ekonomik e shoqëror në Kosovë.

Kolegji “FAMA” në të gjithë veprimtarinë e tij si institucion jofitimprurës udhëhiqet nga parimet e respektimit të drejtave të njeriut, të humanizmit, të barazisë shoqërore midis shtresave të shoqërisë si dhe midis racave, feve dhe kombësive të ndryshme.

Aty ku jeni emër, e jo numër!Data e themelimit:

Harta

Kolegji FAMA

Studime Baçelor në Prishtinë, Prizren dhe Gjilan, në këto programe të akredituara nga MASHT-i :

 • Menaxhment – BA
 • Banka, Financa dhe Kontabilitet – BA
 • Juridik (katër vjeçar)
 • Kriminalistikë (katër vjeçar),
 • Shkenca Politike dhe Administratë Publike – BA,
 • Psikologji – BA,
 • Sociologji – BA,

Studime Master në këto programe të akredituara nga MASHT-i

 • Menaxhment-MA
 • Banka Financa dhe Kontabilitet-MA
 • Mardhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci-MA
 • Administratë Publike-MA
 • Studimet e Shkencave të Sigurisë-MA
 • Juridiko-Penal-MA
 • Juridiko-Civil-MA

 

Kolegji FAMA

Kolegji FAMA