EuroPrinty

Banesat e Arabëve ,

Prishtinë
Telefoni: 038 245 264


Harta

EuroPrinty

Tregtia me pakicë e librave, gazetave, mallit prej letre dhe mjeteve të shkrimit, tregtia me shumicë e makinave të zyrave dhe të pajisjeve informatike, prodhimi i materialit prej letre të zyrave, ofrim këshillash për pasjisjet llogaritëse (hardwar-it), përpunimi i të dhënave,

EuroPrinty