Universiteti AAB

Zona Industriale

Fushë Kosovë
Telefoni: 038/601-019, 038/601-020,045/284-797, 049/603-666
Website: www.universitetiaab.com

Në fillimet e tij Universiteti ofroi programe studimore nga fusha e Artit dhe Komunikimit Masiv duke u zgjeruar vazhdimisht me programe studimore në fushat e tjera dhe në këtë mënyrë duke u shndërruar në qendër relevante akademike në vend dhe rajon si dhe për të shërbyer si institucin model i arsimi të lartë jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon. Si institucion jopublik Universiteti AAB ofroi shembull të mirëfilltë të promovimit të autonomisë institucionale dhe lirisë akademike në mësimdhënie dhe kërkim shkencor brenda institucionit.

AAB është investimi më i madh, në Kosovë, në fushën e arsimit. Në kampusin universitar në Prishtinë gjenden 4 objekte më dedikim të ushtrimit të veprimtarisë arsimore të pajisura me ambiente moderne për mësimnxënje kreative dhe me  teknologji bashkëkohore. Në kuadër te këtij kampusi, krahas qendrës rekreative sportive që posedon pishinën, fushat e futbollit, volejbollit, tenisit etj., është edhe palestra sportive e cila mundëson zhvillimin e jetës sociale-sportive të studentëve te Universitetit.

Po ashtu me investime vetanake AAB ka ndërtuar edhe dy objekte në Ferizaj dhe Gjakovë ku janë të shtrira degët e veta duke bartur kështu standarde të njëjta akademike dhe infrastrukturore të njëjta me ato që ka në kampusin qendror në Prishtinë.

AAB katër herë radhazi me shumë sukses ka kaluar në procesin e akreditimit dhe vlerësimit dhe tani ofron programe studimore të akredituara dhe të vlerësuara nga ekspertë të jashtëm, në fushën e Ekonomisë, Drejtësisë, Komunikimit Masiv, Arteve, Shkencave Sociale, Gjuhës Angleze dhe Kulturës Fizike në nivelin Bachelor dhe Master.Harta

Universiteti AAB

Në studimet bachelor ofrojmë këto drejtime:

Administratë publike ,  

Ekonomik,  

Gjuhë Angleze                                                                                      

 Juridik,  

Komunikim Masive,  

Kulturë fizike                                                                                      

Shkenca kompjuterike, 

Shkenca Sociale 

Në studimet Master ofrojmë këto drejtime :

LLM Juridik Civil

LLM Juridik Penal

MSc Komunikim Masiv dhe Gazetari

MA Kulturë Fizike dhe Sport

MA Marketing dhe Menaxhim Biznesi

Universiteti AAB