Vëllezërit e bashkuar

Zhur

Telefoni: 049/789-432
Website: www.vbashkuar.com/

NPTSH “Vëllezërit e Bashkuar” Shpk është kompani e kualifikuar për të ekspluatuar, prodhuar dhe separuar të gjitha llojet e fraksioneve të agregatëve nga shkëmbi. Në kuadër të kompanisë paralelisht me lëndën e parë është zhvilluar edhe produkti i gatshëm-final. E tëra kjo fal menaxhmentit i cili ka udhëhequr një strategji dhe politikë për të zhvilluar edhe kuadrot për të cilët kohë pas kohe janë trajnuar dhe përgatitur aktivitetet të cilat zhvillohen. Misioni ynë është ofrimi i vazhdueshëm i agregatit, betonit të gatshëm dhe produkteve nga betoni në pajtueshmëri me standardet evropiane, (EN 206-1, EN 1338, EN 1340, EN 1916, EN 12620, EN 13043, EN 13055-1, EN 13242, EN 13383, EN 13450 etj), produkte cilësore, të qëndrueshme, të përshtatshme, të sigurta dhe në kohën e duhur tek klienti.Harta

Vëllezërit e bashkuar