Kaseta metalike Ylliterm

Kaseta metalike

45×40     No40
45×50     No50
45×60     No60
45×70     No70
45×80     No80

Përshkrimi i produktit

Kaseta metalike

45×40     No40
45×50     No50
45×60     No60
45×70     No70
45×80     No80

 

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Ylliterm